Проект ЄДСМ

Август 4, 2016

Аналітичний огляд

ПРОЕКТ:

  Єдина державна система моніторингу виробництва, постачання, транспортування, споживання та оплати за паливно-енергетичні ресурси і комунальні послуги.

Організації-виконавці від НАН України:

 ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України” НАН України, Київ-01011, вул. П.Мирного, 26, тел. 280-12-34, е-mail: gvm@ief.org.ua

Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України,  Київ-18740, Проспект Академіка  Глушкова , 03680, МПС, тел.526-20-08, факс 526-74-18, е-mail: ivl@dept115.icyb.kiev.ua.

Керівники проекту та відповідальні виконавці:

Керівник проекту від ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України”- Геєць В.М.,  директор, віце-президент НАН України.

Провідний науковий співробітник ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України – Лір В.Є. кандидат економічних наук.

Керівник проекту від Інституту кібернетики – Сергієнко І.В., академік НАН України, директор.

Заступник керівника проекту від Інституту кібернетики – Кривонос Ю.Г., член.-корр. НАН України, заступник директора.

Головний конструктор проекту – Івлічев В.П., кандидат фіз.-мат. наук, провідний науковий співробітник.

Керівник проекту від Інституту науково-практичних розробок комплексних систем – Любаревич А.Ю.

Організація-партнер (найменування, місцезнаходження).

Інститут науково-практичних розробок комплексних систем,

03062, м. Київ, просп. Перемоги 94/1 , т/ф. 443-84-41,

e-mail: innovate-fond@i.ua

Мета проекту та терміни його виконання:

Метою створення ЄДСМ є:

 • забезпечення безперервного нагляду за фактичним перебуванням справ у паливно-енергетичному комплексі та комунальних комплексах;
 • забезпечення отримання оперативної інформації, необхідної для своєчасного виявлення і системного аналізу змін, які відбуваються для попередження негативних тенденцій, що впливають на стан  соціально-економічної сфери та енергетичну безпеку держави;
 • відомості паливно-енергетичного балансу по всіх індикативних показниках в масштабах держави, а також на регіональних і територіальних рівнях управління;
 • зниження енергоємності внутрішнього національного продукту;
 • об’єктивізація причин втрат паливно-енергетичних ресурсів, зокрема, під час виробництва, транспортування і споживання.

ЄДСМ призначена для:

 • збору та обліку виробництва, постачання та споживання енергоресурсів всіх видів у натуральних показниках;
 • збору, реєстрації та аналізу фінансово-економічної інформації, пов’язаної з виробництвом, постачанням та споживанням енергоресурсів всіх видів;
 • формування енергетичних балансів за всіма видами енергії та зведення повного паливно-енергетичного балансу країни, у тому числі на регіональних та територіальних рівнях, а також у різноманітних зрізах (галузевих і часових);
 • формування фінансового балансу за всіма видами енергії і зведення повного фінансового балансу енергетики країни в різноманітних зрізах (регіональних, галузевих та часових);
 • аналізу отриманої інформації, виявлення тенденцій в енергетиці країни та формування рекомендацій для прийняття рішень;
 • надання інформації органам державного управління, а також усім учасникам виробництва, постачання та споживання енергоресурсів.

Науково-технічні напрацювання та наявний в Україні потенціал дозволяють відповідально стверджувати про готовність ЄДСМ до впровадження по всій території держави.

 Обґрунтування необхідності здійснення проекту:

Однією з системних причин, що спричиняють поглиблення кризових явищ в енергетичній, фінансовій, економічній та соціальній сферах України є відсутність прозорих ринкових механізмів у паливно-енергетичному та житлово-комунальному комплексах. Штучно завищена енергоємність ВВП України вже сягнула позначки, за якою стоїть загроза не лише економічним процесам, але й безпеці держави вцілому.

Світовий досвід та напрацювання Інститутів НАН України для державних організацій та установ України свідчить, що одним з конструктивних способів суттєвого прискорення вирішення цієї проблеми є ефективне використання можливостей сучасних інформаційних технологій і систем, а саме,  впровадження  Єдиної державної системи моніторингу виробництва, постачання, транспортування, споживання та оплати за паливно-енергетичні ресурси і комунальні послуги (далі  ЄДСМ).

Впровадження ЄДСМ сприятиме мінімізації наслідків впливу світової економічної кризи на економіку України, а також дозволить безпосередньо, у короткий термін, створити ефективний ринок енергоресурсів країни (енергетичну біржу) та прозорі ринкові механізми зниження  енергоємності ВВП, збільшити надходження до бюджетів усіх рівнів, умови для залучення інвестицій в енергетику і комунальне господарство України та економіку в цілому, зняти соціальну напругу, вивести з тіні кримінальні схеми отримання надприбутків, відслідковувати цінову політику при формуванні тарифів на комунальні послуги.

Впровадження в Україні ЄДСМ як сучасної, об’єктивної, постійно діючої державної інформаційно-комунікаційної системи, подібні до якої успішно функціонують у країнах з розвинутою ринковою економікою, дозволить забезпечити суттєвий позитивний вплив на рівень економічної, соціальної, енергетичної та екологічної безпеки держави.

 Зміст проекту:

Підхід та ідеї В.М.Глушкова, покладені в основу Концепції створення Загальнодержавної автоматизованої системи управління економікою (ЗДАС), але не впроваджені в повній мірі за його життя, у сучасну добу втілюються в нових формах і проектах. Якщо не звертати уваги на термінологічні відмінності, то за кінцевими цілями та за основними положеннями проект ЄДСМ є розвитком базових ідей ЗДАС у поточних соціально-економічних і технічних умовах.

Зважаючи на комплексний та багатофункціональний характер Єдиної державної системи моніторингу можна сформулювати зазначені нижче цілі та завдання ЄДСМ – соціально-економічні, інформаційно-технологічні та інформаційно-сервісні.

Впровадження ЄДСМ має забезпечити досягнення таких соціально-економічних цілей: створення прозорого ринка енергетичних ресурсів і комунальних послуг, створення реально діючого механізму реформування житлово-комунального господарства, створення прозорих ринкових механізмів що приведе до зниження енергоємності ВВП, зняття соціальної напруги в суспільстві за рахунок збільшення долі заробітної платні у структурі ВВП, збільшення надходжень у бюджети усіх рівней.

Впровадження ЄДСМ повинно забезпечити вирішення таких інформаційно-технологічних завдань:

 • збирання та облік інформації щодо виробництва, постачання, транспортування та споживання енергоресурсів усіх видів у натуральних показниках;
 • збирання, реєстрація та аналіз фінансово-економічної інформації, пов’язаної з виробництвом, постачанням, транспортуванням, споживанням і сплатою за енергоресурси усіх видів;
 • формування енергетичних балансів за всіма видами енергії та зведеного паливно-енергетичного балансу країни, серед того у регіональному і територіальному представленні, а також у різних зрізах (галузевих і часових);
 • формування фінансового балансу за всіма видами енергії, формування зведеного фінансового балансу енергетики країни у різних зрізах (регіональних, галузевих і часових);
 • об’єктивізація причин втрат паливно-енергетичних ресурсів, серед того – під час виробництва, транспортування і споживання;
 • об’єктивізація формування тарифів і тарифної політики на державному і регіональному рівнях з можливістю динамічного керування тарифами, серед того – створення умов галузям для виробництва конкурентоспроможної продукції.

Функціонування ЄДСМ дозволить забезпечити вирішення таких інформаційно-сервісних задач: надання інформації органам державного керування за всією вертикаллю влади, а також всім суб’єктам енергоринка; створення технології «єдиного вікна» на ринку енергоресурсів і ЖКГ; створення єдиних державних інформаційних ресурсів по енергоринку і ЖКГ; стандартизація документообігу енергоринка і перехід на електронний документообіг.

Впровадження ЄДСМ є можливим лише за умови створення організаційно-правового та методичного забезпечення.

В першу чергу це прийняття Закону України “Про Єдину державну систему моніторингу виробництва, постачання, транспортування, споживання та оплати за паливно-енергетичні ресурси і комунальні послуги”.

На підставі прийнятого Закону під задачу впровадження ЄДСМ має бути реорганізований один із діючих, або створено новий не регуляторний центральний орган виконавчої влади, метою діяльності якого є розробка та затвердження регламенту, методик, форм і стандартів ЄДСМ, забезпечення організації контролю за впровадженням та функціонуванням ЄДСМ.

Ядром єдиної нормативно-методичної бази для усіх суб’єктів енергоринку та комунальних послуг повинен стати Регламент ЄДСМ – документ, який визначає:

 • порядок організації та координації узгоджених дій щодо впровадження, функціонування і розвитку ЄДСМ;
 • методи і алгоритми, дії, стандарти, формати документів, інструктивні матеріали і протоколи взаємодії суб’єктів, які підпадають під дію Закону.

Технічною базою функціонування ЄДСМ повинна стати поетапно створювана багаторівнева корпоративна інформаційно-комунікаційна система, що забезпечує збирання, передачу, зберігання, аналіз та обробку інформації щодо суб’єктів та об’єктів енергоринку і житлово-комунальних послуг.

Впровадження прикладного програмного забезпечення ЄДСМ буде здійснюватися на основі інтеграції існуючих та створюваних типових інструментальних і функціональних програмних компонентів для розробки розподілених інформаційних технологій.

ЄДСМ повинна впроваджуватися на базі інтеграції існуючих баз даних і формування на їх основі єдиних інформаційних ресурсів енергоринку та комунальних послуг усіх рівнів – центрального, регіонального, районного. Інформаційна інтеграція повинна здійснюватись на підставі уніфікації документообігу і стандартизації обміну інформацією з наступним переходом на електронний документообіг.

Впровадження ЄДСМ забезпечить більш ефективне функціонування та розвиток горизонтальних і вертикальних розподілених інформаційних технологій збирання, передавання, обробки та надання інформаційних послуг центральним і місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам та організаціям, діючим на ринках паливно-енергетичних ресурсів і комунальних послуг України.

 Техніко-економічне обґрунтування проекту:

На даний час:

– зведений енергетичний баланс країни відсутній на усіх рівнях (державному, галузевому та регіональному);

– енергоємність національної продукції перевищує аналогічні показники розвинених країн світу більш ніж у 22 рази, а частка енергетики у ВВП складає більше 80%;

– за 2013 рік поставка та споживання основних видів енергоресурсів в цілому по країні (газ, електроенергія та комунальні послуги) склала 261,08  млрд. грн., у то й же час фінансових зобов’язань споживачам – 428,33 млрд. грн., з яких на населення нараховане 128,94 млрд. грн. Аналіз виконано непрямим методом за офіційними даними міністерств та  відомств України, у тому числі Держкомстату України (додається);

– вартість основних видів імпортних первинних енергоресурсів має тенденцію до збільшення в короткостроковій перспективі.

Впровадження  ЄДСМ дозволить:

– створити прозорі ринкові механізми зниження енергоємності ВВП;

– об’єктивізувати формування тарифів та тарифної політики на державному та регіональному рівнях з можливістю динамічного управління тарифами, а також створити умови галузям для виробництва конкурентоздатної продукції (в першу чергу, в енергоємних галузях);

– збільшити надходження до бюджетів усіх рівнів (за орієнтовними оцінками, у 2-3 рази);

– створити ринковий механізм енергозбереження;

– створити умови зростання інвестицій в енергетику України та комунальне господарство;

– зняти соціальну напругу.

Орієнтовна вартість проекту по впровадженню Єдиної державної системи моніторингу виробництва, постачання, транспортування, споживання та оплати за паливно-енергетичні ресурси і комунальні послуги – 350 млн. євро інвестиційних коштів.

Про надзвичайно велику ефективність ЄДСМ говорить та обставина, що термін окупності системи складає 2-3 місяці після першого етапу впровадження системи.

 Назва актуальної для України народногосподарської проблеми, на вирішення якої спрямований проект, та галузь застосування:

 Впровадження ЄДСМ сприятиме мінімізації наслідків впливу світової економічної кризи на економіку України, а також дозволить безпосередньо, у короткий термін, створити ефективний ринок паливно-енергетичних ресурсів та комунальних послуг в країні, створити прозорі ринкові механізми зниження  енергоємності ВВП, збільшити надходження до бюджетів усіх рівнів, створити умови залучення інвестицій в енергетику, комунальне господарство України та економіку в цілому, зняти соціальну напругу, вивести з тіні кримінальні схеми отримання мільярдних надприбутків, відслідковувати цінову політику при формуванні тарифів на комунальні послуги.

Впровадження ЄДСМ забезпечить суттєве зростання рівня економічної, соціальної, енергетичної та екологічної безпеки держави.

 Характеристика науково-технічної продукції, об’єкти та власник інтелектуальної власності, які будуть створені:

 Впровадження ЄДСМ передбачає: інтеграцію існуючих програмних та інформаційних систем у галузі енергетики і  розвиток існуючих програмних та інформаційних компонентів та технологій, якими володіють учасники проекту; розробку оригінального методичного, прикладного програмного та інформаційного забезпечення. Власники інтелектуальної власності – створюваного методичного, прикладного програмного та інформаційного забезпечення ЄДСМ будуть визначатися у процесі розробки на основі окремих авторських договорів.

 Наявність ринку збуту на створюваний продукт:

Учасниками і користувачами ЄДСМ є всі суб’єкти ринку енергоресурсів і ЖКГ незалежно від форм власності, включно з органами державної влади усіх рівней.

Перші позитивні ефекти від впровадження ЄДСМ сприятимуть зростанню зацікавленості та попита на впровадження системи як у країнах з перехідною економікою, так і в економічно розвинутих країнах світу в зв’язку з тим, що повномасштабних аналогів такої системи на цей час у світі не існує.

Близькі за напрямом існуючі вітчизняні та зарубіжні аналоги розробки та основні переваги її кінцевого продукту, що буде запропоновано:

 У роботі «Аналітичний огляд зарубіжного досвіду організаційно-правового та інформаційного забезпечення процесів формування національних енергетичних балансів та моніторингу паливно-енергетичних ресурсів», виконаною відділом секторальних прогнозів та кон’юнктури ринків Інституту економіки та прогнозування НАН України (додається до ПРОЕКТУ) на запит Верховної Ради України від 20.08.2006 р. за №1/1-44 наведено аналіз закордонного досвіду організаційно-правового та інформаційного забезпечення процесів формування національних енергетичних балансів і моніторингу паливно-енергетичних ресурсів. У цій роботі наведено приклади систем, аналогічних ЄДСМ за окремими функціями, що використовуються у різних країнах світу. Основний висновок проведеного аналізу – необхідність впровадження єдиної державної системи моніторингу показників виробництва, постачання, транспортування, споживання паливно-енергетичних ресурсів та сплати за послуги ЖКГ.

Наявний науково-технічний доробок та публікації учасників проекту з напряму проекту:

 Спеціалісти Інституту науково-практичних розробок комплексних систем розробили «Спеціальний порядок розрахунків за спожиті енергоресурси і житлово-комунальні послуги» і впровадили його на підставі Постанов КМУ від 22.07.1998 за № 1131 та від 19.08.1999 за №1536 відповідно у Запорізькій області та Луганській області. У рамках здійснених експериментів у цих двох областях були розроблені і впроваджені перші черги програмних та інформаційних компонентів ЄДСМ, а саме, автоматизовані робочі місця (АРМ), бази даних, модулі розрахунків.

В Інституті кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України дорозробляється напрямок по створенню методичного і технологічного інструментарію для розробки розподілених інформаційних технологій ІТ, які забезпечують комплексну автоматизацію діяльності державних територіально-розподілених організаційних структур. Розроблений підхід створення розподілених ІТ на основі концепції життєвого циклу обробки електронних структурованих документів. В рамках цього підходу розроблені типові інструментальні і функціональні компоненти створення розподілених ІТ, використані в реалізації ряду проектів систем загальнодержавного призначення: для Верховного Суду України, Рахункової палати, Державної податкової адміністрації України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (див. таблицю).

Типові функціональні компоненти створення розподілених ІТ включають: інтегровану планово-бухгалтерську підсистему обліку фінансових потоків багаторівневої розподіленої організації; автоматизовану систему моніторингу банківських рахунків робочих органів багаторівневої розподіленої організації; бухгалтерську підсистему ведення фінансово-господарської діяльності бюджетних організацій; автоматизовану систему ведення реєстрів суб’єктів видів діяльності; інформаційно-аналітичну систему забезпечення організації та здійснення процедури закупівлі товарів, робіт та послуг в середовищі Інтернет; автоматизовану систему фінансового аналізу суб’єктів підприємницької діяльності та інвестиційних проектів; автоматизовану систему діловодства.

Створені технології та системи по впровадженню і супроводженню типових автоматизованих систем:

 • технологія конфігурації типових програмно-технічних комплексів (ПТК) з встановленим системним і прикладним програмним забезпеченням, тиражуванням і постачанням ПТК в регіони України;
 • технологія супроводження, створення та розповсюдження нових версій компонентів розподілених ІТ;
 • система неперервного навчання спеціалістів навичкам роботи з розподіленою ІТ;
 • технологія переходу зі “старих” засобів автоматизації на роботу з типовими автоматизованими системами зі збереженням даних, накопичених в “старих” системах.

В процесі реалізації інформаційних проектів сформувався колектив розробників, а також створена служба впровадження та супроводження компонентів інформаційних технологій, яка включає спеціалістів Інституту кібернетики НАН України і спеціалістів інших інститутів і підприємств з різних міст України.

Таблиця. Список інформаційних технологій і систем, створених спеціалістами Інституту кібернетики для державних організацій України.

 

Дата створення Назва
1992–1994 Розподілена інформаційна технологія моніторингу за розповсюдженням ВІЧ-інфекції в Україні
1994–1997 Комплексна інформаційна система Державного інноваційного фонду України – система КАСІФ
1997–1998 Розподілена інформаційна система по обліку податкових пільг Державної податкової адміністрації України
1999-1999 Web-сайт Рахункової палати України і інформаційна технологія його супроводження
1997–2008 Єдина інформаційна технологія Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності -ЄРІТ ФСС
1997–2003 Інформаційна технологія підтримки розгляду звернень фізичних і юридичних осіб до Верховного Суду України – Автоматизована інформаційна система КАРС
2003-2006 Інформаційна технологія редакції інформаційно-аналітичного бюлетеню „Вісник державних закупівель” (ІТ ВДЗ)
2003-2008 Інформаційно-аналітична система проведення електронних державних закупівель в мережі Інтернет- ІАС ТЕНДЕР
2003-2008 Інформаційно-аналітична система для здійснення електронних державних закупівель в мережі Інтернет в режимі on-line з використанням електронного документообігу та електронного цифрового підпису (ІАС ТЕНДЕР ON-LINE)
2003-2008 Типова інформаційно-аналітична система забезпечення організації та здійснення процедур закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти – ТІАС ДЕРЖЗАКУПІВЛЯ
2004 – 2008 Типові інформаційно-аналітичні системи Академії наук України: планування та аналіз виконання  наукових программ та НДР; планування та розподіл бюджету; розрахунки до штатного розпису з фонду оплати праці; наукові і керівні кадри; інтегрована система електронного документообігу

Досвід реорганізації Фонду соціального страхування України у Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності у 2001 році та пов’язані з цим зміни у законодавчо-нормативній базі показав, що використання єдиної інформаційної технології може суттєво спростити та прискорити вирішення завдань перехідного періоду без помітного впливу на виконувані основні функції робочих органів.

Публікації учасників проекту з напряму проекту:

 1. Сергіенко І.В. Наукові ідеї академика В.М.Глушкова та розвиток сучасної інформатики// Віснік НАН України, 2008 р, №11. – С. 35-60.
 2. Кривонос Ю.Г., Любаревич А.Ю., Ивличев В.П. Единая государственная система мониторинга энергорынка, как развитие концепции академика В.М. Глушкова по созданию общегосударственной автоматизированной системы управления – 50 років Інстітуту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України. Праці міжнародної конференції. – Київ: Інстітут кібернетики, 2008 р – С.285-292.
 3. Любаревич А.Ю. Єдина державна система моніторингу виробництва, постачання, транспортування, споживання та оплати за паливно-енергетичні ресурси і житлово-комунальні послуги. Свідоцтво про Державну реєстрацію прав на твір ПА №16275. – МОН України. Державний департамент інтелектуальної власностї. – 2006 р.
 4. Любаревич А.Ю., Падалко А.В., Ніл Д.Коуен. Схема розрахунку за спожитий газ. Свідоцтво про Державну реєстрацію прав автора на твір ПА №436. – Державне агентство України з авторських і суміжних прав – 1997 р.

26.06.2014р

2 Responses to Проект ЄДСМ

 1. Дуже корисна і своєчасна система. Викликає що найменше подів, що з 1998 року колектив що на науковій базі концептуально розробляє цей проект не може його реалізувати!Як громадянин України звертаюсь до можновладців, розкрийте очі, скільки можно тянути? Еокнмічна доцільність по факту підняти доходи в бюджети всіх рівнів в 2-3рази! Цього мало? Сподіваюсь на розум тих від кого залежить прийняття рішення.

 2. Катерина:

  Поясніть, будь ласка, мені, пересічному українцю, яким чином збільшаться доходи до бюджетів всіх рівнів

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *