СОЦІАЛЬНО-ХРИСТИЯНСЬКА ПАРТІЯ

Декабрь 26, 2016
Соціально-християнська партія

Девіз СХП: 

Не питай себе, що тобі дасть Україна – спитай себе,                   що ти дасиш Україні?!

 

Со­ці­а­ль­но-­Хри­с­ти­ян­сь­ка пар­тія (СХП) – це по­лі­тич­на пар­тія од­но­ду­м­ців, які до­б­ро­ві­ль­но, за по­кли­ком се­р­ця та ро­зу­му, взя­ли на се­бе від­по­ві­да­ль­ність за сьо­го­ден­ня та май­бу­т­нє Укра­ї­ни. Які вба­ча­ю­ть мо­ж­ли­вість удо­ско­на­ли­ти суспільст­во че­рез ре­а­лі­за­цію іде­о­ло­гі­ч­них за­сад на­ро­до­влад­дя, за­про­ва­джен­ня в усі сфе­ри су­с­пі­ль­но­го жит­тя хри­с­ти­ян­сь­ких цін­но­с­тей.

СХП пра­г­не бу­ду­ва­ти Укра­ї­ну як де­мо­к­ра­ти­ч­ну європейську дер­жа­ву , в якій гі­д­но, ми­р­но і в умо­вах до­б­ро­бу­ту жи­ти­муть усі її гро­ма­дя­ни – рі­в­но­пра­в­ні не­за­ле­ж­но від на­ці­о­на­ль­но­с­ті, су­с­пі­ль­но­го ста­ну та віро­спо­ві­дан­ня.

Ви­хо­дя­чи з іс­то­ри­ч­но­го до­сві­ду Укра­ї­н­сь­ко­го На­ро­ду та су­час­ної міжнарод­ної прак­ти­ки, СХП від­сто­ює та­кі за­са­д­ни­чі прин­ци­пи:

·лю­бов до Ба­ть­кі­в­щи­ни та ві­ра в Бо­га, утве­р­джен­ня тра­ди­цій­них християн­сь­ких цін­но­с­тей;

·со­ці­а­ль­но орі­є­н­то­ва­на ри­н­ко­ва еко­но­мі­ка;

·на­ці­о­на­ль­не і ду­хо­в­не від­ро­джен­ня Укра­ї­н­сь­ко­го На­ро­ду і роз­ви­ток само­бу­т­но­с­ті укра­ї­н­ців та ство­рен­ня по­лі­тич­ної на­ції як ос­но­ви кон­со­лі­да­ції сус­пі­ль­с­т­ва;

·со­ці­а­ль­на зла­го­да укра­ї­н­сь­ко­го су­с­пі­ль­с­т­ва.

Ми ба­чи­мо в сво­їх ла­вах усіх, хто ро­зу­міє ни­ні­ш­нє ста­но­ви­ще Укра­ї­ни, пра­г­не рі­шу­чих по­лі­тич­них, еко­но­мі­ч­них, ду­хо­в­них і со­ці­а­ль­них змін.

І. МЕ­ТА СХП

На­шою по­лі­тич­ною ме­тою є:

по­бу­до­ва в Укра­ї­ні правового гро­ма­дян­сь­ко­го су­с­пі­ль­с­т­ва європейського типу, в яко­му знай­дуть вті­лен­ня цін­но­с­ті хри­с­ти­ян­сь­ко­го вчен­ня со­ці­а­ль­ної спра­ве­д­ли­во­с­ті. Лю­ди­на має бу­ти ві­ль­ною у ви­бо­рі цін­ні­с­них орі­є­н­ти­рів для фо­р­му­ван­ня сво­єї осо­би­с­то­с­ті та у ви­бо­рі про­фе­сій­ної ді­я­ль­но­с­ті;

ду­хо­в­не від­ро­джен­ня Укра­ї­ни на за­са­дах тра­ди­цій­них хри­с­ти­ян­сь­ких цінно­с­тей, по­ши­рен­ня мо­ра­ль­но-­ети­ч­них прин­ци­пів хри­с­ти­ян­с­т­ва на громадсько-­по­лі­ти­ч­ні вза­є­ми­ни;

роз­бу­до­ва та змі­ц­нен­ня на­ці­о­на­ль­ної без­пе­ки як не­од­мін­ної умо­ви політич­но­го, еко­но­мі­ч­но­го та ду­хо­в­но­го по­сту­пу. Кон­со­лі­да­ції Укра­ї­н­сь­кого На­ро­ду, під­не­сен­ня йо­го до­б­ро­бу­ту, утве­р­джен­ня де­мо­к­ра­ти­ч­но­го ла­ду, становлен­ня со­ці­а­ль­ної спра­ве­д­ли­во­с­ті та роз­ви­т­ку гро­ма­дян­сь­ко­го суспільства;

за­хист гі­д­но­с­ті та без­пе­ки лю­ди­ни і гро­ма­дя­ни­на згі­д­но з пра­ва­ми й свобода­ми‚ від­по­ві­д­но Кон­сти­ту­ції Укра­ї­ни‚ За­га­ль­ної де­кла­ра­ції прав лю­ди­ни ОО­Н‚ ін­ших пра­во­вих норм;

про­па­гу­ван­ня ідеї об’­єд­нан­ня в Укра­ї­ні Пра­во­сла­в­них Це­р­ков у єди­ну Помі­с­ну Укра­ї­н­сь­ку Пра­во­сла­в­ну Це­р­к­ву.Єд­нан­ня всіх на­ці­о­на­ль­них християн­сь­ких Це­р­ков Укра­ї­ни в ім’я про­цві­тан­ня Укра­ї­н­сь­ко­го На­ро­ду, злагоди та спів­пра­ці всіх кон­фе­сій і ре­лі­гій­них ор­га­ні­за­цій на бла­го Укра­ї­ни.

СХП ви­сту­пає за:

бе­з­у­мо­в­не вер­хо­вен­с­т­во пра­ва;

не­ухи­ль­не до­три­ман­ня Кон­сти­ту­ці­ї. Ні­які по­си­лан­ня на об’­єк­ти­в­ні обстави­ни не мо­жуть ви­зна­ва­ти­ся пе­ре­ко­н­ли­ви­ми при не­ви­ко­нан­ні конституцій­них норм;

вті­лен­ня в жит­тя прин­ци­пу па­р­ла­ме­н­та­ри­з­му;

за­без­пе­чен­ня ба­ла­н­су гі­лок вла­ди, від­кри­то­с­ті та про­зо­ро­с­ті їх дій;

ді­є­вий гро­мад­сь­кий ко­н­т­роль за ді­я­ль­ні­с­тю вла­ди, за вдо­с­ко­на­лен­ням зако­но­дав­ст­ва, яке на­да­ва­ти­ме пра­во гро­мад­сь­ким ор­га­ні­за­ці­ям со­лі­да­р­но вплива­ти на по­лі­тич­не жит­тя кра­ї­ни, ре­гі­о­нів, окре­мих гро­мад;

ак­ти­в­ну роль проф­спі­лок у від­сто­ю­ван­ні прав на­й­ма­них пра­ців­ни­ків, за на­дан­ня їм пра­ва за­ко­но­да­в­чої іні­ці­а­ти­ви;

при­йн­ят­тя но­во­го за­ко­но­дав­ст­ва про мі­с­це­ве са­мо­вря­ду­ван­ня у відповідно­с­ті з усі­ма ви­мо­га­ми Єв­ро­пей­сь­кої Ха­р­тії мі­с­це­во­го са­мо­вря­ду­ван­ня:

за роз­ши­рен­ня фі­нан­со­вої, еко­но­мі­ч­ної йо­го са­мо­стій­но­с­ті, фо­р­му­ван­ня держав­но­го бю­дже­ту по прин­ци­пу “з ни­зу до вер­ху”, зро­с­тан­ня пи­то­мої ва­ги мі­с­це­вих по­да­т­ків і збо­рів у стру­к­ту­рі опо­да­т­ко­ву­ван­ня, га­ра­н­тії для комунальної вла­с­но­с­ті;

ста­но­в­лен­ня спра­в­ді ві­ль­них, не­за­ле­ж­них за­со­бів ма­со­вої ін­фо­р­ма­ції, як од­но­го з най­більш ді­є­вих ме­ха­ні­з­мів, що пе­ре­шко­джа­ють зло­вжи­ван­ням у всіх сфе­рах су­с­пі­ль­но­го жит­тя.

Ста­но­в­лен­ня де­мо­к­ра­ти­ч­ної, пра­во­вої, від­по­ві­да­ль­ної пе­ред су­с­пі­ль­с­т­вом і під­ко­н­т­ро­ль­ної йо­му вла­ди при­зве­де до ре­а­лі­за­ції ду­хо­в­но­го, еко­но­мі­ч­но­го поте­н­ці­а­лу укра­ї­н­сь­ко­го на­ро­ду, до ре­а­лі­за­ції най­с­мі­ли­ві­ших очі­ку­вань і сподівань, за­ра­ди яких ви­бу­до­ву­єть­ся не­за­ле­ж­на Укра­ї­на.

Ми ві­ри­мо, що Хри­с­ти­ян­сь­ке від­ро­джен­ня на­ро­ду Укра­ї­ни у XXI сто­літ­ті ста­не за­по­ру­кою пе­ре­тво­рен­ня на­шої дер­жа­ви в де­мо­к­ра­ти­ч­ну, про­цві­та­ю­чу, ав­то­ри­те­т­ну кра­ї­ну сві­ту.

Голова Української Спілки ветеранів Афганістану

(воїнів- інтернаціоналістів)

Червонописький  Сергій Васильович

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *